آنچه بايد درباره محله آپادانا بدانيد

محله آپادانا که در ناحیه 6 شهرداری منطقه 5 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.