آنچه بايد درباره محله خزانه بدانيد

محله خزانه که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 16 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.

دکل برق، مشکل اهالی محله خزانه

دبیر شورایاری محله خزانه بخارایی وجود نیروگاه برق در محله را مشکلی بزرگ عنوان کرد.

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

بازدید دبیران شورایاران مناطق از رصدخانه شهری تهران

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

افتتاح 101 طرح عمراني در منطقه 15

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر

شوراياران منطقه 16 در شوراي شهر