مشکلات شهرسازی و اجتماعی همچنان در محله اتابک پابرجاست

مشکلات شهرسازی و اجتماعی همچنان در محله اتابک پابرجاست

محله اتابک یکی از محله های قدیمی تهران است که از دهه30 شمسی با رشد شهرنشینی درحاشیه جنوبی خیابان خاوران و در منطقه15 تهران شکل گرفت. در گذشته 3 محله بی سیم، مینابی و اتابک فعلی در مجموع اتابک نامیده می شد. جنگ تحمیلی موج مهاجران را به این محله تحمیل کرد و بافت متنوع قومی و فرهنگی جمعیت 18هزار نفری آن ...
 
 
مشکلات شهرسازی و اجتماعی همچنان در محله اتابک پابرجاست

محله اتابک یکی از محله های قدیمی تهران است که از دهه30 شمسی با رشد شهرنشینی درحاشیه جنوبی خیابان خاوران و در منطقه15 تهران شکل گرفت. در گذشته 3 محله بی سیم، مینابی و اتابک فعلی ...

آنچه بايد درباره محله اتابک بدانيد

محله اتابک که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 15 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که بزرگراه بعثت در مجاورت آن قرار دارد.

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب