هیات‌رییسه کارگروه‌‌های تخصصی منطقه 14 رابط منطقه محمود معنوی ردیف محله نام نام خانوادگی سمت کارگروه 1 دولاب محمدعلي متبحري دبیر آموزش ...

برج میلاد در شب تهران  

برج میلاد در شب تهران  

نورافشانی میدان آزادی  

نورافشانی میدان آزادی  

بوستان جوانمرد قصاب  

بوستان جوانمرد قصاب