اعضای شورای شهرقبل از حضور در مناطق از مشاوره های شورایاران بهره گیرند
جبارحمیدی رابط شورایاری منطقه١؛

جبار حمیدی در ارتباط با پروژه های کوچک مقیاس محله محور گفت: 27 محله منطقه 1، پروژه های خود را معرفی کرده اند. به منظور تصویب این پروژه ها نیز جلساتی با شهرداران نواحی و معاونان ...