آنچه بايد درباره محله هزار سنگ بدانيد

محله هزار سنگ که در ناحیه شهرداری منطقه یک قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که مجاورت آن قرار دارند.