ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 مهر 1399 ساعت 17:32 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5836/منطقه-10-سرآمد-رفع-فضاهای-بی-دفاع-شهری-مناطق -------------------------------------------------- زهرا نژاد بهرام پس از استماع گزارش رابط شوریاری منطقه 10: عنوان : منطقه 10 سرآمد رفع فضاهای بی دفاع شهری در مناطق است -------------------------------------------------- رییس کمیته شهر سازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: از 200 نقطه فضای بی دفاع شهری در منطقه 10 ، 75 درصد با مشارکت شهروندان رفع شده و بازگشت امنیت و احساس آرامش را در این فضاها شاهد هستیم. متن : زهرا نژاد بهرام در دویست و چهل و چهارمین جلسه شورا و پس از استماع گزارش رابط شورایاری منطقه 10 گفت: نکته ای که در این گزارش فراموش شد و منحصر به منطقه 10 نیز می باشد بحث رفع فضاهای بی دفاع شهری است. به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، وی ادامه داد: از 200 نقطه شناسایی شده به عنوان فضای بی دفاع شهری 75 درصد رفع شده و شاهد بازگشت امنیت و احساس آرامش در منطقه هستیم که شاخص ترین این فضاها گذر پشت بزرگراه نواب است که با رویکرد مشارکتی صورت گرفت و نظرات شهروندان در این خصوص اخذ شد و با مشارکت آنان، این اقدام صورت گرفت. نژاد بهرام افزود: این اقدام منطقه 10 در سراسر مناطق دیگر باید اجرا شود که خوشبختانه دستور العمل این مهم از سوی شهردار تهران به دیگر مناطق داده شده و منطقه 10 به عنوان پایلوت رفع فضاهای بی دفاع شهری معرفی شده است. نژاد بهرام در ادامه گفت: نکته ی دیگر که نقطه ضعفی در این منطقه است این می باشد که به رغم اخد 600 میلیارد تومان در 6 ماهه اول سال بابت کسری پارکینگ که در حسابی خاص جهت رفع کمبود پارکینگ، هنوز از این بودجه استفاده نشده و لذ باید اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. نژاد بهرام گفت: منطقه 10 به رغم تراکم فراوان و فرسودگی بافت و نوسازی املاک که در هر دو مقام اول را در مناطق دارد همچنان زندگی، حیات و نشاط در آن موج می زند لذا باید با اقدامات سنجیده کیفیت زندگی در این منطقه را ارتقا دهیم. منبع: شورای شهر تهران