ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 مهر 1399 ساعت 19:26 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5844/بررسی-مجدد-طرح-ایجاد-لایه-گردشگری-فرایند-بازنگری-تفصیلی-شورا -------------------------------------------------- در دویست و چهل و چهارمین جلسه شورا تاکید شد: عنوان : بررسی مجدد طرح "ایجاد لایه گردشگری در فرایند بازنگری طرح تفصیلی" در شورا -------------------------------------------------- اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه گردشگری در نقشه های طرح تفصیلی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه شورا بازگشت دادند. متن : ادامه بررسی طرح الزام شهرداری تهران با توجه به ظرفیت های گردشگری در فرایند بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران و ایجاد لایه گردشگری در نقشه های این طرح در دویست و چهل و چهارمین جلسه شورا در دستور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، بر اساس این گزارش با توجه به اینکه این طرح در جلسه پیشین شورا در صحن مطرح شده بود و فرصت اظهار نظر و کار کارشناسی بر روی آن وجود نداشته مجددا" با رای ۱۲ نفر از اعضا برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون های شورا برگشت. منبع: شورای شهر تهران