ستاد هماهنگی شورایاری ها 18 آذر 1398 ساعت 19:08 http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4043/1/برگزاری-کارگاه-آشنایی-شورایاران-وظایف-ساختار-شورایاری-منطقه-2 -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری کارگاه آشنایی شورایاران با وظایف و ساختار شورایاری منطقه 2 -------------------------------------------------- متن :