​على اعطا:

وليعصر يك باغ-خيابان است

7 آبان 1399 ساعت 9:04

سخنگوى شوراى شهر تهران گفت: خيابان وليعصر يك باغ-خيابان است كه به لحاظ تاريخي نيز روايتگر تاريخ معاصر است و تاريخ، فرهنگ و ارزشهاى طبيعى در سرتاسر خيابان وليعصر متبلور شده است.


«علی اعطا» در پى برگزارى جلسه اى با حضور گلپایگانی معاون شهرسازی شهردارى، صالحى مديركل معمارى و ساختمان، ضرغامی مديرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و فدايى نژاد معاون فنى و طرح هاى شهرى اين سازمان با انتقاد از تاخير يك ساله در تهيه و تصويب طرح ساماندهى و حفاظتى خيابان وليعصر گفت: دريغ است سايه سوداگران سيرى ناپذير، همچنان بالاى سر ميراث ارجمند پايتخت باشد.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، وی گفت: پیگیر تهيه و تصويب طرح ساماندهی خیابان ولیعصر و اصلاح طرح تفصيلى آن با رويكرد حفاظتى در دو حوزه ميراث فرهنگى-تاريخى و ميراث طبيعى هستیم اما عليرغم پيگيرى ها این كار هنوز به نتيجه نرسيده و متاسفانه در شهردارى تبديل به كلاف سردرگمى شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، متولی طرح ساماندهى و اصلاح طرح تفصيلى محور وليعصر، به غلط سازمان زیباسازی شهرداری تهران است، گفت: قاعدتا مى بايست متولی معاونت شهرسازی باشد اما متولى پروژه، سازمان زيباسازى است و متاسفانه بايد گفت اين سازمان اكنون بضاعت مديريتى كافى براى هدايت مشاور طرح را ندارد.

وی در ادامه انتقاد خود از تاخیر در ارائه طرح ساماندهی خیابان ولیعصر گفت: به جاى اينكه سازمان زيباسازى به قائم مقامى شهردارى مشاور مربوطه را براى تهيه طرح وليعصر هدايت كند، آن مشاور است كه شهردارى را اداره و هدايت مى كند و اين تاسف برانگيز است.

وی افزود: طرح تفصيلي وليعصر بايد به سرعت اصلاح شود تا ميراث ارزشمند فرهنگى و طبيعى وليعصر از گزند سوداگرى و تخريب در امان بماند.

اعطا با تاکید بر اینکه ساماندهى محور وليعصر از جمله اهداف و برنامه هاى شهردار تهران بوده است اظهارداشت: شهردار محترم تهران در ده برنامه ارایه شده به شورا، موضوع ساماندهى محور وليعصر و ثبت جهانى آن را مورد تاكيد قرار داده اند.

وی اظهارداشت: تاکید ما در شورا اصلاح طرح تفصيلي با نگاه حفاظتی نسبت به ميراث فرهنگى-تاريخى  و ميراث طبيعى وليعصر و تسریع در تهيه و تصويب آن است.
منبع: شورای شهر تهران


کد مطلب: 5888

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5888/وليعصر-يك-باغ-خيابان

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com