بازدید حسینی میلانی عضو شورای اسلمی شهر تهران از درختان خیابان ولیعص (عج)

7 تير 1399 ساعت 13:19کد مطلب: 5035

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5035/1/بازدید-حسینی-میلانی-عضو-شورای-اسلمی-شهر-تهران-درختان-خیابان-ولیعص-عج

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com