ارائه گزارش رابط منطقه 2 در صحن شورای اسلامی شهر تهران

3 تير 1399 ساعت 12:09کد مطلب: 5033

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5033/1/ارائه-گزارش-رابط-منطقه-2-صحن-شورای-اسلامی-شهر-تهران

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com