برگزاری کارگاه آشنایی شورایاران با وظایف و ساختار شورایاری منطقه 1

18 آذر 1398 ساعت 9:13کد مطلب: 4040

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4040/1/برگزاری-کارگاه-آشنایی-شورایاران-وظایف-ساختار-شورایاری-منطقه-1

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com