هفتادو دومین جلسه هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری ها

17 آذر 1398 ساعت 13:16کد مطلب: 4036

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4036/1/هفتادو-دومین-جلسه-هیات-اجرایی-ستاد-هماهنگی-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com