چهارمین نشست شورای راهبردی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها

29 تير 1398 ساعت 16:03کد مطلب: 3666

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3666/1/چهارمین-نشست-شورای-راهبردی-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com